Verzuimmanagement

Wanneer één van de medewerkers ziek wordt, is een werkgever gedurende 2 jaar verplicht tenminste 70% van het salaris door te betalen. In veel CAO’s is geregeld dat gedurende het eerste ziektejaar 100% van het salaris wordt doorbetaald. Voor het tweede jaar is de hoogte van de doorbetaling altijd 70%.

De verplichting van de werkgever tot loondoorbetaling bij ziekte geldt niet voor alle werknemers. Zo is in de Ziektewet de loondoorbetaling geregeld voor uitzend- en oproepkrachten en wordt op basis van de Wet Arbeid en Zorg een uitkering verstrekt bij zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Een ondernemer kan zich tegen de kosten van loondoorbetaling verzekeren. Er zijn twee verzekeringsvarianten: Verzuimverzekering Conventioneel en Verzuimverzekering Stop Loss.

Verzuimverzekering Conventioneel

Per verzuimgeval geldt een eigen risico in werkdagen. U kunt kiezen uit 10, 30, 65, 90, 130 of 260 werkdagen.

Verzuimverzekering Stop Loss
De variant Stop Loss is een calamiteitendekking en is alleen bedoeld voor bedrijven met een loonsom van minimaal EUR 1.000.000,-. Bij deze verzekering wordt het eigen risico uitgedrukt in een geldbedrag, het zogenaamde eigen behoud. De verzekering komt tot uitkering wanneer de totale kosten van loondoorbetaling in een jaar het eigen behoud overschrijden. Bij de vaststelling van het eigen behoud is rekening gehouden met het dekkingspercentage waarvoor gekozen is. De uitkering is gemaximeerd tot twee maal het eigen behoud.

Reïntegratie
Als gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever verplicht een actief reïntegratiebeleid te voeren. Beide varianten, Conventioneel en Stop Loss, bevatten onderdelen om uw te ondersteunen bij de reïntegratie van zieke werknemers. U en de werknemer kunnen bij de diverse verzekeraars kosteloos informatie en advies krijgen over onderwerpen die verband houden met reïntegratie. Ook kunt u zich laten ondersteunen bij de uitvoering van het Plan van Aanpak. Indien een in het plan genoemde reïntegratieactiviteit een wezenlijke bijdrage levert aan het beperken van de verzuimduur kan een vergoeding worden toegekend als tegemoetkoming in de kosten.

 

Vraag on-line een offerte aan